Regulamin

Regulamin Sali Widowiskowo – Kinowej w Centrum Kultury w Zambrowie

 

Regulamin określa zasady korzystania z Sali Widowiskowo – Kinowej w Centrum Kultury w Zambrowie.
Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Wstęp do Sali Widowiskowo – Kinowej jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
2. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie w Sali Widowiskowo – Kinowej zabrania się:
– Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
– Korzystania z telefonów komórkowych.
– Spożywania alkoholu, środków odurzających i psychotropowych oraz palenia papierosów.
– Palenia i korzystania z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu
– Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczeniu w imprezie.
– Wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych)
– Wprowadzania zwierząt
3. Za rzeczy pozostawione na Sali Widowiskowo – Kinowej, nie ponosimy odpowiedzialności.
4. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
5. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Sali Widowiskowo – Kinowej
6. Pracownik obsługi sali ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu lub narusza zasady określone niniejszym regulaminem.
7. Pracownik obsługi sali ma prawo odmówić wstępu osobie zachowującej się niekulturalne, niegrzecznie, wulgarnie wobec klientów lub pracowników.
8. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych w Centrum Kultury w Zambrowie należy zgłaszać niezwłocznie do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. Reklamacje złożone po upływie 2 dni od zdarzenia nie będą podlegały rozpatrzeniu.
9. Toalety przeznaczone są tylko i wyłącznie dla klientów Sali Widowiskowo – Kinowej.
10. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 10 widzów.
11. Rezerwacji miejsc można dokonywać osobiście w Kasie Centrum Kultury w Zambrowie, telefonicznie pod numerem telefonu 86 475 44 88 najpóźniej na 60 minut przed seansem
12. Rezerwację na seanse filmowe można unieważnić telefonicznie lub w Kasie Centrum Kultury w Zambrowie podając nazwisko, numer rezerwacji lub hasło, pod jakim została zrobiona rezerwacja – najpóźniej 30 min przed seansem.
13. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy odebrać najpóźniej do 15 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, w przeciwnym razie rezerwacja ta zostanie anulowana.
14. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu.
15. Zwrot za bilety na film jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu.
16. Sprzedaż biletów na dany seans kończy się 15 minut po rozpoczęciu seansu.
17. Okulary 3D są wydawane klientom na seans filmu w technologii 3D i obowiązują wyłącznie na seans filmowy określony na bilecie.
18. Bilet na seans filmowy w technologii 3D uprawnia do otrzymania przy wejściu na salę okularów 3D. Za otrzymane okulary klient ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku ich zniszczenia lub zagubienia. Klient jest zobowiązany do zwrócenia okularów pracownikowi kina po zakończeniu projekcji filmowej.
19. Zabrania się wynoszenia udostępnionych okularów 3D poza salę kinową, w której odbywa się seans filmowy w technologii 3D
20. Bilety należy zachować do końca trwania seansu.
21. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:
– Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem KONTRAHENTÓW,
– W przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW.
– Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
– Sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.
22. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:
– KLIENT chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy z powodów nieleżących po stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.
– KLIENT chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym lub w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.
– KLIENT chce dokonać zwrotu biletów zbiorowych później niż 48 h przed imprezą, na którą bilet zbiorowy został sprzedany.
23. Na projekcje filmów obowiązują ceny biletów:

 

Seans filmowy w technologii 2D

bilet normalny – 20 zł

bilet ulgowy – 16 zł

bilet grupowy – 13 zł

bilet programu Zambrowska Karta Rodzina 3+ oraz Zambrowska Karta Seniora – 13 zł

 

Seans filmowy w technologii 3D

bilet normalny – 26 zł

bilet ulgowy – 23 zł

bilet grupowy – 21 zł

bilet programu Zambrowska Karta Rodzina 3+ oraz Zambrowska Karta Seniora – 21 zł

 

Bilet ulgowy przysługuje osobom do 13 roku życia, osobom powyżej 60 roku życia, osobom niepełnosprawnym, rencistom i emerytom.

W okresie ferii zimowych oraz wakacji (1 lipca – 30 września) bilety ulgowe do kina przysługują także studentom bez ograniczenia wiekowego za okazaniem ważnej legitymacji.

Bilety na seanse filmowe przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu tożsamości.

Nabycie biletu ulgowego przez osobę niepełnosprawną następuje na podstawie okazania dokumentu (zaświadczenia, legitymacji) potwierdzającego niepełnosprawność. Opiekunowi osoby niepełnosprawnej nie przysługuje prawo do odrębnej ulgi.

Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup powyżej 10 osób

24. Karnet jest dokumentem upoważniającym do uczestnictwa w cyklu seansów filmowych.
25. Ceny karnetów określane są indywidualnie dla każdego cyklu seansów filmowych.
26. Karnet jest ważny tylko wtedy, gdy zostanie podpisany imieniem i nazwiskiem właściciela. Powinien być okazany wraz z dokumentem tożsamości.
27. Karnetu nie można odstąpić innej osobie, jest on przypisany osobie, która go kupiła.
28. Bilety do karnetów nie podlegają rezerwacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.01.2012r.
3. Ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.

Marta Konopka

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

W ZAMBROWIE